Property list of Šunskai parish Cover Image

Šunskų parapijos turto sąrašas
Property list of Šunskai parish

Author(s): Kęstutis Žemaitis
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: turto sąrašas; dokumentai; vertybės; inventory of property; documents; valuables

Summary/Abstract: Straipsnyje analizuojamas Šunskų parapijos 1936 m. inventoriaus aprašas. Šis dokumentas buvo paskutinis išsa-mus dokumentas, nes vėliau prasidėjusi okupacija sutrukdė įprastą pastoracinį ir administracinį parapijos darbą. Parapijos inventorius atskleidžia ne tik materialinę šios katalikiškos bendruomenės būklę, bet iš dalies ir religinę situaciją. Atlikti išsamesnę inventoriaus aprašo analizę trukdė tai, kad sovietinė valdžia konfiskavo parapijos archy-vus ir daugelis duomenų negrįžtamai dingo. The article analyzes the 1936 inventory of Šunskai parish. This document was the last comprehensive document, since later the occupation disrupted normal pastoral and administrative work of the parish. Parish inventory speaks not only about the material condition of the Catholic community, but also about its religious situation. More detailed inventory performance was hampered by the fact that the Soviet government took away the parish archives and most of the data was irretrievably lost.

  • Issue Year: 72/2012
  • Issue No: 44
  • Page Range: 127-136
  • Page Count: 10
  • Language: Lithuanian