The ideal man - a terrifying dream of XX century: ideas about the progress of the humanity, eugenics and the race hygiene Cover Image

Страховитата мечта на XX век за съвършения човек: идеите за прогреса на човечеството и техните превъплъщения в евгениката и расовата хигиена
The ideal man - a terrifying dream of XX century: ideas about the progress of the humanity, eugenics and the race hygiene

Author(s): Kristina Popova
Subject(s): History
Published by: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ«
  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 1-3
  • Page Range: 253-255
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian