Traditional competitive children's games as an instrument for the socialization of children in Tovarishevo Cover Image

Традиционалне такмичарске дечје игре као инструмент социјализације деце у Товаришеву
Traditional competitive children's games as an instrument for the socialization of children in Tovarishevo

Author(s): Aleksandar Krel
Subject(s): Customs / Folklore, Social psychology and group interaction, Social differentiation, Sociology of Culture
Published by: Етнографски институт САНУ

Summary/Abstract: Циљ рада∗ је да на практичном примеру, односно у случају тради- ционалних такмичарских дечјих игара у Товаришеву, прикаже на који начин оне функционишу као важан инструмент социјализације, помо- ћу кога се на децу преносe експлицитни и имплицитни вредносни ставови и оријентације традицијског друштва. Примарни задатак рада је утврђивање и приказивање најважнијих циљева социјализације, остварених посредством такмичарских дечјих игара у Товаришеву. Стога су у њему у први план постављене њихове социјализирајуће вредности.

  • Issue Year: LIII/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 351-364
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian