„Stagnation” in the Process of Computerization of Education from the Perspective of Transaction Analysis Cover Image

„Zastój” w procesie komputeryzacji kształcenia z perspektywy analizy transakcyjnej
„Stagnation” in the Process of Computerization of Education from the Perspective of Transaction Analysis

Author(s): Zbigniew Łęski
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Keywords: technologia kształcenia; relacja komputer–człowiek; analiza transakcyjna; skrypt szkoły; educational technology; computer–human relationship; transactional analysis; school script

Summary/Abstract: Pomimo rosnącej obecności komputerów w procesie kształcenia ich zastosowanie w przeciętnej szkole wciąż znacząco odbiega od możliwości, jakie te urządzenia oferują. Autor przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w niedocenianiu przez badaczy problematyki relacyjnego charakteru człowiek–media, a także w istnieniu pewnego przekazywanego z pokolenia na pokolenie skryptu szkoły. Analiza transakcyjna jest tu propozycją koncepcji, która dzięki swej dostępności, przejrzystej terminologii oraz narzędziom może w znacznej mierze ułatwić przeprowadzenie badań uwzględniających powyższe problemy.; Despite an increasing presence of computers in the educational process, their use in an average school is still significantly different from the possibilities that these devices offer. The author sees the causes of such a situation in the fact that issues connected with the relationship between a person and a computer are underestimated by researchers, as well as in the existence of a certain school script, which is passed from generation to generation. Transactional analysis constitutes a concept which, due to its accessibility, clear terminology and tools, can greatly facilitate research that accounts for the problems mentioned above.

  • Issue Year: VIII/2017
  • Issue No: 4
  • Page Range: 323-328
  • Page Count: 6
  • Language: English, Polish