“The Studies of Warmia” – the History and Current State of the Journal Cover Image

„Studia Warmińskie” – dzieje i stan obecny czasopisma
“The Studies of Warmia” – the History and Current State of the Journal

Author(s): Zdzisław Kieliszek
Subject(s): History, Library and Information Science, Theology and Religion
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Keywords: „Studia Warmińskie”; Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne; Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie; Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony dziejom i stanowi obecnemu „Studiów Warmińskich”, które są uznanym rocznikiem naukowym. W dziejach pisma można wyróżnić trzy za­sadnicze okresy. Pierwszy obejmuje lata 1964–1989, drugi to lata 1989–2010, nato­miast trzeci datuje się od roku 2011 i trwa do chwili obecnej. Od 1964 do 1989 r. „Stu­dia Warmińskie” były wydawane przez Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. W latach 1989–2010 pismo wydawano dzięki staraniom Wyższego Seminarium Du­chownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Natomiast od roku 2011 czasopismo jest rocznikiem naukowym Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko­-Mazurskiego w Olsztynie. Autor w prowadzonych analizach zauważa, że „Studia” od początku swojego istnienia znalazły dobry grunt do dynamicznego rozwoju, jak rów­nież obficie wzbogaciły i wciąż wzbogacają dorobek naukowy Warmii i Mazur. Ponadto autor podkreśla, że „Studia Warmińskie” w ukształtowaniu się polskiego kościelnego czasopiśmiennictwa naukowego po Soborze Watykańskim II jawią się jako pismo wzorcowe. Zwraca też uwagę, że problematyka poruszana na łamach czasopisma była i jest wykorzystywana przez badaczy pochodzących z różnych środowisk naukowych, którzy zajmują się teologią i jej naukami pokrewnymi. Samo zaś czasopismo wciąż się rozwija, czego przykładem jest m.in. uruchomienie nowoczesnej platformy interneto­wej, na której zostały udostępnione wszystkie numery archiwalne czasopisma w posta­ci elektronicznej.

  • Issue Year: 57/2020
  • Issue No: 57
  • Page Range: 327-360
  • Page Count: 34
  • Language: Polish