ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN MACEDONIA AND MEASURES TO REDUCE/CONTROL ITS DEVELOPMENT Cover Image

АНТИМИКРОБНАТА РЕЗИСТЕНЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ/ КОНТРОЛА НА НЕЈЗИНИОТ РАЗВОЈ
ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN MACEDONIA AND MEASURES TO REDUCE/CONTROL ITS DEVELOPMENT

Author(s): Golubinka Boshevska, Nikola Panovski
Subject(s): Governance, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум

Summary/Abstract: Антибиотиците се едно од најзначајните откритија во современатамедицина. Благодарение на нивната примена намален е морбидитетоти морталитетот од голем број бактериски инфекции. Сепак, нивнатаупотреба е поврана со појава на антимикробната резистенција (АМР),која е во постојан пораст уште од 70-те години на минатиот век каково Европа и светот, така и во Република Македонија. Со движењето налуѓето и храната, насекаде се шират и резистентните бактерии. Порадитоа, истите се сметаат како закана за глобалната стабилност и нацио­налната безбедност. Оттука и важноста од пан-европски пристап,односно државите да преземат заеднички активности за справувањесо овој проблем и потреба од воспоставување меѓународни стандардии размена на податоци

  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 195-203
  • Page Count: 9
  • Language: Macedonian