Physical Activity in Prisons and the Basic Dimensions of Personality of Men
Serving Prison Sentences Cover Image

Aktywność fizyczna w zakładach karnych a podstawowe wymiary osobowości mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności
Physical Activity in Prisons and the Basic Dimensions of Personality of Men Serving Prison Sentences

Author(s): Anetta Jaworska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: aktywność fizyczna; zakład karny; osobowość

Summary/Abstract: Artykuł dotyczy aktywności fizycznej (AF) w zakładach karnych, rozumianej jako ponadspoczynkowy wysiłek energetyczny wykonywany przez skazanych w czasie wolnym. Celem badań było ustalenie osobowościowych korelatów AF mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. W badaniach zastosowano metody kwestionariuszowe. Jedną grupę stanowili mężczyźni osadzeni w placówkach penitencjarnych (N = 121), którzy wykazują aktywność fizyczną, a grupę porównawczą osadzeni nieaktywni fizycznie (N = 128) w wieku od 22 do 55 lat. Wyniki badań pokazały, że więźniowie systematycznie uczestniczący w programach z zakresu kultury fizycznej i sportu odznaczają się wyższą stabilnością emocjonalną(p < 0,05) oraz wyższym poziomem ekstrawersji (p < 0,05). Nie różnią się natomiast poziomem psychotyzmu (p = 0,80). Poniższe opracowanie jest fragmentem większych badań dotyczących psychologicznych korelatów aktywności fizycznej w zakładach karnych.

  • Issue Year: 9/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 137-157
  • Page Count: 21
  • Language: Polish