REVIEWS Cover Image

ОЦЕНЕ И ПРИКAЗИ
REVIEWS

Author(s): Aleksandra V. Jovanović, Jelena Jović, Ljiljana Pešikan Ljuštanović, Jovan M. Delić, Persida Lazarević di Giacomo, Gordana Štasni, Nataša Kiš, Slobodan Pavlović, Jelka Ređep
Subject(s): Book-Review
Published by: Матица српска

Summary/Abstract: Review of: Јелка Ређеп - Светлана Томин, Књигољубиве жене српског средњеГ века, Академска књига, Нови Сад 2007 Слободан Павловић - Јасмина Грковић-Мејџор, Списи из исШоријске лингвисШике, Нови Сад— Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 483 Наташа Киш - Јасмина Дражић, Минималне лексичке и ГрамаШичке сШрукШуре у српсквм као сШраном језику, Библиотека Тезе М, Филозофски факултет, Нови Сад 2008 Гордана Шшасни - Љиљана Петровачки, Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад 2008 Персида Лазаревић Ди Ђакомо - Giuseppe Mazzini, Lettere slave e altri scritti, Saggio introduttivo e cura di Giovanni Brancaccio, Biblion Edizioni, Milano 2007 Јован Делић - Зорана Опачић, Ллхемичар приповедања Станислав Краков, Учитељски факултет, Београд 2007, 221 стр Јован Делић - Ллександар Бошковић, Песнички хумор у делу Васка Попе, Институт за књижевност и уметност, Београд 2008, 280 стр Љиљана Пешикан-Љуштановић - Медиса Колаковић, Народна књижевност у књизи за народ, Змајеве дечје игре, Нови Сад 2008, 153 стр Јелена Јовић - III међународни конгрес слависта, приредио Богољуб Станковић, Славистичко друштво Србије, Београд 2008, стр. 816 Aleksandra Jovanović - Радојка Вукчевић, Perspectives on American Literature, Београд, Фидодошки факултет, 2008

  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 3
  • Page Range: 677-720
  • Page Count: 44
  • Language: Serbian