Electronic monitoring – deliberations on the background of deprivation of liberty, limitation of liberty and crime of self-liberation (Art. 242 § 1 of Polish Criminal Code) Cover Image

Dozór elektroniczny – rozważania na tle kary pozbawienia wolności, kary ograniczenia wolności oraz przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 k.k.)
Electronic monitoring – deliberations on the background of deprivation of liberty, limitation of liberty and crime of self-liberation (Art. 242 § 1 of Polish Criminal Code)

Author(s): Kamil Mamak
Subject(s): Criminal Law
Published by: Polska Akademia Umiejętności / Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Keywords: electronic monitoring; deprivation of liberty; limitation of liberty; self-liberation; essence of penalty

Summary/Abstract: Artykuł porusza problematykę dozoru elektronicznego, który pomimo obecności w polskim systemie od kilku lat wciąż wzbudza skrajne problemy interpretacyjne. Tłem dla prowadzonych rozważań jest rozróżnienie kar pozbawienia i ograniczenia wolności. Ponadto autor porusza problem interpretacji stanu, w jakim znajduje się osoba elektronicznie dozorowana, w kontekście przestępstwa samouwolnienia (art. 242 § 1 k.k.). W końcowej części pracy sformułowane są wnioski de lege ferenda, mające uadekwatnić nazwy kar znajdujących się kodeksowym katalogu. The article deals with the issue of electronic monitoring, which, despite its presence in the Polish system for many years, continues to cause extreme interpretation problems. As a basis of presented deliberations author sets a problem of distinction between deprivation of liberty and limitation of liberty. In addition, author raises the interpretational issues of the situation of electronically supervised convict in context of crime of self-liberation (Art. 242 § 1 k.k.). In the final part the de lege ferenda conclusions are formulated, concerning the change of terminology in case of the penalties contained in Criminal Code.

  • Issue Year: 21/2017
  • Issue No: 3
  • Page Range: 7-39
  • Page Count: 32
  • Language: Polish