Axiological contexts of social rehabilitation of prisoners in the aspect of the assumptions of Christian personalism Cover Image

Aksjologiczne konteksty resocjalizacji osadzonych w aspekcie założeń personalizmu chrześcijańskiego
Axiological contexts of social rehabilitation of prisoners in the aspect of the assumptions of Christian personalism

Author(s): Kazimierz Pierzchała
Subject(s): Christian Theology and Religion, Criminology, Penology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: Aksjologia; antropologia optymistyczna; egzystencjalizm; etyka; instytucja resocjalizacyjna; Kościół; osadzony; osoba; pedagogia personalistyczna; personalizm; rehabilitacja społeczna; repersonalizacj

Summary/Abstract: Personalizm to nadanie czemuś charakteru osobistego, osobowość człowieka, wychowanie osoby − aksjologia to wartości − a resocjalizacja to przemiana (zmiana) − osobowości jednostki (osoby) ukierunkowanej na stronę wolności, samodzielnego podejmowania decyzji i pełnienie ról społecznych, mającej możliwość autonomicznego i wolnego decydowania. Celem artykułu jest rozwinięcie (interpretacja, kontynuacja) ostatniego akapitu mojej − będącej studium naukowym − publikacji, uwzględniającej osiągnięcia współczesnej pedagogiki, psychologii penitencjarnej i nauczania Magisterium Kościoła, pt.: Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. W ramach swoich rozważań pedagogiczno-resocjalizacyjnych, w zgodzie z wymową Magisterium Kościoła, sformułowałem koncepcję (współbrzmiącą z szeroko pojmowanym nurtem humanistyczno- egzystencjalnym, m.in. z psychologią humanistyczną i pozytywną, a także z wychowaniem aksjologicznym ukierunkowanym na osobowościowy potencjał człowieka), którą nazwałem personalistyczną aksjologią resocjalizacji.Metodologią zastosowaną przy pisaniu przedmiotowej publikacji stało się przeprowadzenie krytycznej analizy literatury, w tym własnego dorobku naukowego i innych dokumentów, w tym dostępnych zasobów internetowych.

  • Issue Year: 18/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 69-90
  • Page Count: 22
  • Language: Polish