Political participation of women in Bosnia and Herzegovina: General elections of 2018. Cover Image

Politička participacija žena u BiH: Opći izbori 2018.
Political participation of women in Bosnia and Herzegovina: General elections of 2018.

Author(s): Medina Mujić
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Gender Studies, Political Theory, Sociology, Government/Political systems, Electoral systems, Politics and communication, Politics and society, Evaluation research, Sociology of Politics
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Women's movement; Gender studies; Women's rights in Bosnia; Women and politics; Political communication; General elections;
Summary/Abstract: Učešće politički angažiranih žena u političkim procesima u Bosni i Hercegovini je predmet rasprave bosanskohercegovačke javne sfere već dugi niz godina. Ovom temom se najčešće bave predstavnici/e organizacija civilnog društva, pojedine odgovorne institucije i individualne braniteljice ženskih ljudskih prava. Trenutno stanje zastupljenosti žena u političkom životu nije zadovoljavajuće. Međutim, to je vrlo rijetko fokus rasprave predstavnika/ca političkih partija koji/e se neformalno i formalno pozivaju kao odgovorni/e za nedovoljan postotak učešća žena u vlasti. U svrhu razumijevanja konteksta položaja žena u javnoj sferi uopće sa posebnim osvrtom na politički život, u nastavku analize slijedi kratak pregled historijskog razvoja ženskog pokreta u BiH, zatim dio vezan za prava žena u savremenoj BiH, pregled trenutnog stanja učešća žena u politici, a nakon toga podaci o udjelu žena na kandidatskim listama za Opće izbore 2018., medijsko predstavljanje žena za vrijeme predizborne kampanje i pregled rezultata neposrednih izbora 2018.

  • E-ISBN-13: 978-9926-416-06-5
  • Page Count: 78
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian