Harmonization of Civil Law in the Region (The International scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 26th 2012 in Pale) Cover Image

Хармонизација грађанског права у региону (Међународни научни скуп је одржан на Правном факултетау Универзитета у Источном Сарајеву 26. октобра 2012. године на Палама)
Harmonization of Civil Law in the Region (The International scientific meeting was held at the Law Faculty of the University of East Sarajevo on October 26th 2012 in Pale)

Contributor(s): Dijana Marković-Bajalović (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Law
Published by: Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Keywords: civil law; canon law; customary law;
Summary/Abstract: Већ готово читав век одвија се процес приближавања и унификације грађанског права на простору бивше Југославије. Стварањем јединствене југословенске државе после Првог светског рата, неминовно је покренуто питање унификације законодавства. Посебно је сложен био проблем унификације грађанског права, јер је нова југословенска држава обу-хватила више различитих правних подручја, на којима важило ауст-ријско, шеријатско, српско или црногорско грађанско право. Рад на доношењу јединственог грађанског законика започет је пре Другог светског рата, али је прекинут због његовог избијања. Након стварања социјалистичке државе, одмах по окончању Другог светског рата, успешно је извршена унификација брачног, породичног и наследног права. Међутим, током седамдесетих година прошлог века, републике и покрајине добијају законодавне надлежности и доносе своје посебне законе у области брачних, породичних и наследних односа. Унификација је за време СФРЈ успешно спроведена у области облигационих односа и, само у основним цртама, у области стварног права. Крупну препреку унифи-кацији целокупног грађанског права у време социјалистичке Југославије представљао је економски систем, који је почивао на концепту друштвене својине и самоуправљања. У том систему примена правних института класичног грађанског права није била могућа. Дезинтеграциони процеси коју су започели већ седамдесетих година прошлог века и експе-римент са самоуправним системом привређивања, вероватно су кључни разлози због којих покушај доношења јединственог грађанског законика у време СФРЈ није уродио плодом.

  • Print-ISBN-13: 978-99938-57-28-0
  • Page Count: 509
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian
Морал (етика) у грађанском праву

Морал (етика) у грађанском праву
(Ethics in Civil Law)

Депозит у римском, византијском и српском средњовјековном праву

Депозит у римском, византијском и српском средњовјековном праву
(Depositum in Roman, Byzantine and Serbian Medieval Law)

Облици и врсте тестамента у црногорском обичајном праву

Облици и врсте тестамента у црногорском обичајном праву
(Forms and Types of Testaments in Montenegrin Customary Law)

Први уџбеник грађанског и црквеног права - Јефтимија Јoвановића

Први уџбеник грађанског и црквеног права - Јефтимија Јoвановића
(The First Textbook on Civil Law and Canon Law by Jeftimije Jovanović)

Грађанско право на војвођанском правном подручју у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца

Грађанско право на војвођанском правном подручју у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
(Civil Law in the Territory of Vojvodina in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes)

Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији XIX века

Покушаји да се законским путем ублаже последице зеленаштва у Србији XIX века
(Legislative Attempts to Reduce Effects of Usury in 19th Century Serbia)

Један пример непосредне рецепције римског права у Српском грађанском законику (1844)

Један пример непосредне рецепције римског права у Српском грађанском законику (1844)
(One Example of Direct Reception of Roman Law in the Serbian Civil Code (1844))

Рад Комисије за унапређење грађанског поступка од 1845. године

Рад Комисије за унапређење грађанског поступка од 1845. године
(Activity of the Commission for the Improvement of Civil Procedures in 1845.)

Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji

Harmonizacija stvarnog prava u Republici Makedoniji
(Harmonization of Property Law in the Republic of Macedonia)

Odnos između upravnog (javnog) prava i građanskog (privatnog) prava vs. kodifikacije građanskog prava

Odnos između upravnog (javnog) prava i građanskog (privatnog) prava vs. kodifikacije građanskog prava
(Relation Between Administrative (Public) Law and Civil (Private) Law vs Civil Law Codification)

Значење појмова унификације, кодификације и хармонизације правних прописа

Значење појмова унификације, кодификације и хармонизације правних прописа
(Meanings of the Concepts of Unification, Harmonization and Codification)

Уговор о игри и опклади као правна празнина

Уговор о игри и опклади као правна празнина
(Gaming and Wagering Contract as a Legal Loophole)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Republike Hrvatske iz 2007. godine - osnovne značajke

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda Republike Hrvatske iz 2007. godine - osnovne značajke
(The Basic Characteristics of the New Croatian Act on Navigation and Ports in Internal Waters (2007))

Заштита и престанак права службености у праву Републике Српске

Заштита и престанак права службености у праву Републике Српске
(Protection and Cessation of the Property Utilization Rights in the Law of the Republic of Srpska)

(Не)могућност располагања правом на законско издржавање

(Не)могућност располагања правом на законско издржавање
((Im)possibility to Dispose With Alimony)

Odgovornost za štetu zbog izbacivanja predmeta ili prosipanja tekućina iz prostorija

Odgovornost za štetu zbog izbacivanja predmeta ili prosipanja tekućina iz prostorija
(Liability for Damage Caused by Throwing Objects or Liquids Out of the Premises)

Заложно право на непокретним стварима уписаним у регистар

Заложно право на непокретним стварима уписаним у регистар
(Registered Pledge)

Трансформација власничких односа у Републици Српској

Трансформација власничких односа у Републици Српској
(Transformation of Property Rights in Republic of Srpska)

Постоји ли потреба за хармонизацијом права привредних друштава у Босни и Херцеговини?

Постоји ли потреба за хармонизацијом права привредних друштава у Босни и Херцеговини?
(Is There a Need for Harmonization of Company Law in Bosnia and Herzegovina?)

Ликвидациони управник

Ликвидациони управник
(Liquidation Administrator (Manager))

Корпоративно управљање у земљама региона

Корпоративно управљање у земљама региона
(Corporate Governance in the Region)

Обавезе са више дужника или поверилаца и извршење према солидарним дужницима

Обавезе са више дужника или поверилаца и извршење према солидарним дужницима
(Obligation With Multiples Debtors or Creditors and Enforcement Towards Joint Debtors)

Неке дилеме поводом будуће реформе парничне процедуре

Неке дилеме поводом будуће реформе парничне процедуре
(Some Dilemmas Concerning Future Reforms of Civil Proceedings)

Reforme sistema izvršenja u državama regiona. Konceptualne sličnosti i razlike, kontroverze i dileme

Reforme sistema izvršenja u državama regiona. Konceptualne sličnosti i razlike, kontroverze i dileme
(Reform of the Enforcement System in the Countries of the Region. Conceptual Similarities,Differences, Controversies and Dilemmas)

Punovažnost arbitražnog sporazuma

Punovažnost arbitražnog sporazuma
(Validity of Arbitration Agreement)

Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi

Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi
(Submitting Multiple Statements of Claim Within Single Claim)