Religion and Emotion: Possible Ways of Researching Cover Image
  • Price 2.00 €

Religija i emocije: mogući pravci izučavanja
Religion and Emotion: Possible Ways of Researching

Author(s): Vladimira Ilić, Mladen Stajić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Culture and social structure , Sociology of Religion
Published by: Srpski genealoški centar
Summary/Abstract: S težnjom da se ponudi uvid u nekoliko mogućih pravaca eventualnih budućih proučavanja odnosa religije i emocija, u radu se razmatra nekoliko tema: pravi se osvrt na tri moguća uticaja religije na emocije, a to su pobuđivanje, regulacija i upoteba emocija; postavlja se pitanje svetih emocija kao posebne kategorije emocija i, na kraju, teži se relativizaciji hrišćanski oblikovanih koncepata samokontrole i poniznosti kao ljudskih vrlina. U fokusu interesovanja nije religija, već emocije u religijskom kontekstu. Emocije se ne posmatraju kao date i univerzalne, već im se pristupa iz konstruktivističke perspektive – kao naučenim i kulturno oblikovanim fenomenima.

  • Page Range: 197-214
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2013
  • Language: Serbian