Organization and Activities of the Czechoslovak Military Intelligence Service in the years 1919 - 1939 Cover Image

Organizácia a činnosť Československej vojenskej spravodajskej služby v rokoch 1919 – 1939
Organization and Activities of the Czechoslovak Military Intelligence Service in the years 1919 - 1939

Author(s): Miloslav Čaplovič
Subject(s): Military history, Political history, Recent History (1900 till today), Security and defense, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939)
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Czechoslovakia; security; Military Intelligence Service; MNO; 20th century; interwar; activities;
Summary/Abstract: Niekoľko mesiacov po vzniku Československa bol v máji 1919 v štruktúre ministerstva národnej obrany (MNO) zriadený Hlavný štáb (HŠ). Vznikol zlúčením III. odboru „A“ MNO s Hlavným veliteľstvom čs. vojsk na Slovensku a disponoval veliteľskou pôsobnosťou ministerstva. Tvorili ho štyri oddelenia: 1. operačné, 2. organizačné a mobilizačné, 3. spravodajské, 4. dopravné. Bolo to naposledy, čo sa pri spravodajskom oddelení objavilo číselné označenie „3“, pretože krátko nato sa naďalej tradične v celom medzivojnovom období ako aj v štábe čs. MNO v Londýne v rokoch 2. svetovej vojny a v povojnovej čs. armáde do roku 1950 používalo označenie 2. oddelenie Hlavného štábu, alebo tiež MNO, Hlavný štáb/2. oddelenie. Napriek tomu, že v prvých rokoch 2. spravodajské oddelenie HŠ, ktoré nadviazalo na činnosť bývalého osobitného útvaru vojenskej polície cisárskej a kráľovskej armády Rakúsko-Uhorska, plnilo predovšetkým úlohy defenzívneho charakteru, v druhom desaťročí existencie prvej republiky sa stalo osou a centrom čs. vojenského výzvedného spravodajstva. Do roku 1926 rozvíjalo svoju činnosť v podmienkach aktívnej pôsobnosti Francúzskej vojenskej misie v ČSR, ktorej príslušníci zastávali aj najvyššie veliteľské a štábne funkcie v čs. armáde, počnúc funkciou náčelníka HŠ. Podľa vzoru francúzskej vojenskej spravodajskej služby malo 2. spravodajské oddelenie, ako organická súčasť HŠ MNO, relatívne samostatné postavenie.

  • Page Range: 80-97
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2006
  • Language: Slovak