Contemplative Awakening – The Deepest Opening of Reality Cover Image

Kontempliatyvus išbudimas – giliausia tikrovės atvertis
Contemplative Awakening – The Deepest Opening of Reality

Author(s): Rolandas Bartkus
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: kontempliacija; meditacija; išbudimas; transcendencija; teorija; contemplation; meditation; awakening; transcendence; theory

Summary/Abstract: Šiuo straipsniu siekiama parodyti meditacijos ir kontempliacijos skirtumus, aptarti kontempliatyviąją meditaciją, atskleisti kontempliaciją kaip tikrąjį žmogaus buvimą, kaip išbudimą giliausiai tikrovės atverčiai. Meditacijai tampant kontempliacija, įvyksta paradoksalus ontologinis virsmas: transcendencija, Begalybė, įsikuria žmogaus viduje, imanencijoje. Šis virsmas atveria dieviškosios Tikrovės slėpinius ir mūsų esaties gelmes, sukuria tikrąją tapatybę, naująjį „aš“, vedamą Dievo valios „balso“. Dievas priima žmogų į savo tikrovę, savo slėpinį ir savo laisvę. The aim of this article is to show differences between meditation and contemplation, to discuss a contemplative meditation, to reveal contemplation as a true being of a man and as an awakening for the deepest opening of reality. When meditation becomes contemplation, a paradoxical ontological transformation occurs: transcendence, the Infinite, settles inside a human being, in the immanence. This transformation opens the mysteries of Divine Reality and the depths of our presence, creates the true identity, the new “I” which is guided by the “voice” of God’s will. God welcomes a man in His reality, His mystery and His freedom.

  • Issue Year: 64/2010
  • Issue No: 36
  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Language: Lithuanian