NHRI IN REPUBLIC OF MACEDONIA: CURRENT CONDITION, CHALLENGES AND POSSIBLE DEVELOPMENT Cover Image

НИЧП ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: АКТУЕЛНА СОСТОЈБА, ПРЕДИЗВИЦИ И МОЖЕН РАЗВОЈ
NHRI IN REPUBLIC OF MACEDONIA: CURRENT CONDITION, CHALLENGES AND POSSIBLE DEVELOPMENT

Author(s): Mirjana Najchevska
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: институции: Човекови права; заштита; стандарди

Summary/Abstract: Националните институции за човекови права претставуваат нов фактор на демократскиот развој на меѓеународната сцена. Во Република Македонија постои потреба од формирање на институција за човекови права која би била акредитирана согласно Париските принципи, а нејзиното формирање би претставувало голем исчекор во насока на соодветна имплементација на меѓународните стандарди за човековите права на национално ниво, и начин за поврзување со меѓународните мрежи на овие институции. Постоечките институции за човекови права во Република Македонија не ги исполнуваат бараните стандарди.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 16
  • Page Range: 25-40
  • Page Count: 16
  • Language: Macedonian