BREXIT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
IN GREAT BRITAIN Cover Image

Brexit a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii
BREXIT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN GREAT BRITAIN

Author(s): Elżbieta Bombińska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economic policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Akademia Ignatianum w Krakowie
Keywords: bezpośrednie inwestycje zagraniczne; integracja gospodarcza; Brexit; Unia Europejska

Summary/Abstract: CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza potencjalnych skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w obszarze napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do tego kraju.PROBLEM I METODY BADAWCZE: Biorąc pod uwagę obecną intensywność i strukturę powiązań kapitałowych Wielkiej Brytanii z państwami członkowskimi UE, rodzi się pytanie o możliwość odwrócenia – wskazywanych przez teorię integracji – efektów inwestycyjnych w procesie dezintegracji państw o utrwalonych i rozległych powiązaniach kapitałowych i produkcyjnych. W badaniach została zastosowana metoda analityczno‑deskryptywna z wykorzystaniem źródeł literatury oraz danych statystycznych brytyjskiego Office for National Statistics i UNCTAD oraz badań ankietowych Ernst & Young. Prezentowane statystyki oraz wyniki badań dotyczą w większości lat 2005-2014, a tam, gdzie było to możliwe, również 2015 r.PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech części. Na wstępie, w nawiązaniu do teorii integracji, zostały omówione skutki procesu integracji gospodarczej dla przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych na obszarze integrującym się. Następnie scharakteryzowano główne tendencje w zakresie wielkości i struktury branżowej BIZ lokowanych w Wielkiej Brytanii oraz wskazano kraje – głównych inwestorów. Analizę kończy omówienie wybranych, najważniejszych czynników, które mogą oddziaływać na rozwój napływu BIZ do Wielkiej Brytanii po jej wyjściu z Unii Europejskiej.WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Fundamentalne znaczenie w oddziaływaniu Brexitu na rozwój napływu BIZ do Wielkiej Brytanii będzie miał ostateczny kształt instytucjonalny wzajemnej współpracy UE z tym państwem. Wydaje się, iż istniejący poziom integracji realnej Wielkiej Brytanii i państw członkowskich UE wymusi na partnerach przyjęcie formy współpracy zbliżonej do wspólnego rynku. W tym wypadku przewidywane obniżenie napływu BIZ na Wyspy może przyjąć ograniczone rozmiary, a przy tym będzie ono głównie pochodną czynników związanych z niepewnością polityczną i – wywołanym Brexitem – osłabieniem tempa wzrostu gospodarczego Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak scenariusz wzajemnych, unijno‑brytyjskich relacji będzie inny, negatywne skutki Brexitu dla napływu BIZ do Wielkiej Brytanii przyjmą znacznie większe rozmiary.WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje potrzeba teoretycznego opisu zjawisk dezintegracji, gdyż na gruncie teorii integracji nie jest on możliwy. Szczególnie interesującym problemem badawczym wydaje się tempo procesów dezintegracji, gdyż realne efekty procesów integracji, pomimo dezintegracji formalnej, będą nadal utrzymywały się w czasie.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 22
  • Page Range: 171-192
  • Page Count: 22
  • Language: Polish