Creative potential of the Internet in terms of popularizing art. Blogs on classical music Cover Image

Twórczy potencjał Internetu w zakresie upowszechniania kultury. Blogi o muzyce poważnej
Creative potential of the Internet in terms of popularizing art. Blogs on classical music

Author(s): Magdalena Sasin
Subject(s): Education, Psychology, Music
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: pedagogy of creativity; popularizing art; Internet; blogs; pedagogika twórczości; upowszechnianie sztuki

Summary/Abstract: In this article, the Internet is presented from the point of view of the potential to stimulate creativity in the field of popularization of art. From numerous manifestations of popularization of art on the Internet, blogs about classical music were selected for analysis. The article consists of two parts: in the first one, the author attempts to define the creative potential of the Internet to disseminate culture through the prism of specific factors. The author uses the existing theories of creative climate and environmental stimulants and inhibitors of creativity. In the latter part, highlighted factors find application in the study of selected blogs about classical music. The research reveals a number of differences compared to traditional forms of popularizing art, and also leads to the conclusion that blogs are a form of the so-called everyday creativity stimulated by the creative potential of the Internet. // W niniejszym artykule Internet przedstawiony jest z punktu widzenia potencjału pobudzania kreatywności w zakresie upowszechniania sztuki. Z licznych przejawów upowszechniania sztuki w Internecie do analizy wybrano blogi na temat muzyki poważnej. Artykuł składa się z dwóch części: w pierwszej z nich autorka podejmuje próbę zdefiniowania twórczego potencjału Internetu w zakresie upowszechniania kultury przez pryzmat konkretnych czynników. Korzysta przy tym z istniejących teorii klimatu twórczego oraz środowiskowych stymulatorów i inhibitorów twórczości. W drugiej części artykułu wyróżnione czynniki znajdują zastosowanie w badaniu wybranych blogów o muzyce poważnej. Badania pozwalają zauważyć szereg różnic w stosunku do tradycyjnych form upowszechniania sztuki, a także prowadzą do wniosku, że blogi są formą tzw. twórczości codziennej, stymulowanej twórczym potencjałem Internetu.

  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 205-220
  • Page Count: 16
  • Language: Polish