The Features of Expression of Catholic Religiosity in Early Youth Cover Image

Katalikiškojo religingumo raiškos ankst yvojoje jaunystėje ypatumai
The Features of Expression of Catholic Religiosity in Early Youth

Author(s): Saulius Stumbra
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: religija; katalikiškasis religingumas; liaudiškasis pamaldumas; ankstyvoji jaunystė; religion; catholic religiosity; popular piety; early life

Summary/Abstract: Straipsnio pagrindas – mokslinis tyrimas, kurio objektas yra katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje. Religingumas suvokiamas kaip daugiamatė socialinė ir psichologinė asmenybės savybė, apimanti šiuos struktūrinius komponentus: kognityvinį (žinojimas, supratimas, įsitikinimai); emocinį (jausmai, su tikėjimu susietos emocijos, išgyvenimai); elgesio (religinė veikla, apeigos, kultas); identifikacinį (asmens tapatini- masis su tam tikra konfesija ar tikėjimu) ir normatyvinį-vertybinį (moralinės ir dorovinės normos, vertybės). Straipsnyje pateikiamos tyrimo teorinės prielaidos ir kai kurie diagnostinio empirinio tyrimo rezultatai. Taikant anketinės apklausos metodą, tyrimas buvo atliktas 2010–2011 m. m. Lietuvos gimnazijų III klasėse. Jame daly- vavo 1367 tiriamieji. Tyrimo metodai: literatūros analizė, anketinė apklausa, sintezė, abstrahavimas, statistinių programų paketas (SPSS). Scientific study analyzing Catholic religious education in early youth was chosen as a basis for this article. Religiosity is understood here as a multidimensional social-psychological characteristic of personality that connects these structural components: cognitive (knowledge, understanding, beliefs), emotional (feelings, beliefs associated with the emotions, experiences), behavioral (religious activities, rituals, cult), identificational (belonging to confession or awareness of faith) and normative – value (moral and ethical norms, values). The article presents theoretical assumptions of the study and some of the results of the empirical diagnostic of the study. By using questionnaire method, a study was carried out in 2010–2011 school year in Lithuanian high schools (gymnasiums) among third grade students (1,367 respondents). Methods of research: analysis of literature, questioner, synthesis, abstraction.

  • Issue Year: 71/2012
  • Issue No: 43
  • Page Range: 113-134
  • Page Count: 22
  • Language: Lithuanian