Catholic religious education in early youth through the musical expression of popular piety Cover Image

Katalikiškojo religingumo ugdymas(is) ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo muzikine raiška
Catholic religious education in early youth through the musical expression of popular piety

Author(s): Stanislava Jareckaitė, Saulius Stumbra
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: katalikiškasis religingumas; ugdymas; liaudiškojo pamaldumo praktikos; ankstyvoji jaunystė; muzikinė raiška; giesmė; giedojimas; Catholic religiosity; education; practices of popular piety; early youth; musical expression; song; singing

Summary/Abstract: Šiuo tyrimu siekiama atskleisti, jog katalikiškojo religingumo ugdymas(is) ankstyvojoje jaunystėje aktualizuojamas gimnazijos III klasėje į tikybos ir muzikos dalykų pamokas integravus modulį „Katalikų liaudiškasis pamaldumas“ ir sustiprinus mokinių muzikinę raišką. Straipsnyje pateikiamos problemos tyrimo teorinės-metodologinės prielaidos, aptariami 2010–2011 m. m. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijoje vykdyto pedagoginio eksperimento duomenys, atskleidžiantys tiriamųjų katalikiškojo religingumo ugdymo(si) liaudiškojo pamaldumo muzikine raiška (giesme, giedojimu) pokyčių tendencijas. Tyrime dalyvavo 25 šios gimnazijos III klasės mokiniai (12 merginų ir 13 vaikinų). Tyrimo metodai: anketavimas, rašinys, statistinė bei fenomenologinė duomenų analizė, sisteminimas, apibendrinimas. This research aims to reveal that Catholic religious education in early youth is actualized in gymnasium III grade by the integration of the module of Catholic religious popular piety and strengthening students’ musical expression. The article presents some of the major problems of this research and its theoretical-methodological assumptions. The experiment done in 2010–2011 in Klaipėda Žemynos gymnasium and its data are discussed, revealing Catholic religious education expression through popular piety music (song, singing) and its changes in trends. The study involved 25 students of gymnasium III grade (12 girls and 13 boys). Methods of research: questionnaires, essays, statistical and phenomenological data analysis, systematization, generalization.

  • Issue Year: 74/2013
  • Issue No: 46
  • Page Range: 109-128
  • Page Count: 20
  • Language: Lithuanian