The Dispute About the Middle Ages. Some Reflections on the Cultural Identity of Europe: J. Le Goff, J. Kloczowski, A. Gurevic Cover Image
  • Regular Price 11.00 €

Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz
The Dispute About the Middle Ages. Some Reflections on the Cultural Identity of Europe: J. Le Goff, J. Kloczowski, A. Gurevic

Author(s): Anna M. Brzezińska
Subject(s): Cultural history, History of ideas, Middle Ages, Special Historiographies:
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: medievalism; Russian historiography; Soviet historiography; Polish historiography; French historiography; historical anthropology; intellectual history; history of ideas; European history; cultural identity; Annales
Summary/Abstract: The book is a proposal of reading the works of the leading European medievalists of the twentieth century in the cultural context of medievalism, understood here as a belief in the fundamental role of the Middle Ages for the development of a specifically European system of values. An innovative idea was to use a comparative perspective for three historiographic traditions: Polish, French and Russian. Inscribing into the “bright legend” of the Middle Ages through perceiving such values as respecting differences with respect for local tradition, subsidiarity and solidarity towards the community, the three historians indicate the basic features of European unity, actively shaping the debate on the identity of contemporary Europe. // Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu, rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej, francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza, poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości, jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej, pomocniczość czy solidarność wobec społeczności, trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej, aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-124-9
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-123-2
  • Page Count: 216
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish