Truth and Falsehood in Science and the Arts Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Prawda i fałsz w nauce i sztuce
Truth and Falsehood in Science and the Arts

Contributor(s): Barbara Bokus (Editor), Ewa Kosowska (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Cultural history, Psychology, Cognitive Psychology, History of Art
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: truth; falsehood; science; art; subjectivity; forgery
Summary/Abstract: The authors discuss truth and falsehood in science and the arts. They view truth as an irreducible point of reference, both in striving for elementary knowledge about the world and in seeking methods and artistic means of achieving this goal. The multilevel and multiple-aspect research presented here, conducted on material from different periods and different cultures, shows very clearly that truth and falsehood lie at the foundation of all human motivation, choices, decisions, and behaviors. At the same time, however, it reveals that every bid to extrapolate the results of detailed studies into generalizations aimed at universalization – by the very fact of their discursivation – either subjects the discussion to the rules of formal logic or situates it outside the realm of truth and falsehood.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4222-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4214-8
 • Page Count: 302
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Między nauką, sztuką i fałszerstwem. Przypadek łacińskiej krytyki tekstu

Między nauką, sztuką i fałszerstwem. Przypadek łacińskiej krytyki tekstu
(Between science, art and forgery. A case of Latin text critique)

 • Price: 3.00 €
Mechanizmy mistyfikacji i demistyfikacji w nauce na przykładzie sporu o autentyczność tzw. Ewangelii żony Jezusa

Mechanizmy mistyfikacji i demistyfikacji w nauce na przykładzie sporu o autentyczność tzw. Ewangelii żony Jezusa
(Mechanisms of hoax and demystification in science on the example of a dispute over authenticity the so-called The gospel of Jesus' wife)

 • Price: 3.00 €
Dlaczego filozofia jest zła dla duszy? Komentarz do krytyki filozofów Al-Ġazālego

Dlaczego filozofia jest zła dla duszy? Komentarz do krytyki filozofów Al-Ġazālego
(Why is philosophy bad for the soul? Commentary on the criticism of philosophers Al-Ġazālego)

 • Price: 3.00 €
Jeden tylko poeta nigdy nie kłamie... Maciej Kazimierz Sarbiewski o przywileju poetów

Jeden tylko poeta nigdy nie kłamie... Maciej Kazimierz Sarbiewski o przywileju poetów
(Only one poet never lies ... Maciej Kazimierz Sarbiewski on the privilege of poets)

 • Price: 3.00 €
Iluzja i prawda w teatrze od baroku po romantyzm

Iluzja i prawda w teatrze od baroku po romantyzm
(Illusion and truth in the theater from baroque to romanticism)

 • Price: 3.00 €
Uczciwość jako cecha człowieka nieucywilizowanego we francuskim obrazie Słowian Południowych na przełomie XVIII i XIX wieku

Uczciwość jako cecha człowieka nieucywilizowanego we francuskim obrazie Słowian Południowych na przełomie XVIII i XIX wieku
(Honesty as a human trait uncivilized in French image of the South Slavs at the turn of the 18th and 19th centuries)

 • Price: 3.00 €
Prawdziwość sądów estetycznych. George’a Santayany polemika z tradycją

Prawdziwość sądów estetycznych. George’a Santayany polemika z tradycją
(The truth of aesthetic judgments. George Santayana's polemic with tradition)

 • Price: 3.00 €
Nie naga, lecz nosząca „suknię na sukni”. Metafora prawdy u Johanna Georga Hamanna

Nie naga, lecz nosząca „suknię na sukni”. Metafora prawdy u Johanna Georga Hamanna
(Not naked, but wearing "A dress on a dress." The metaphor of truth at Johann Georg Hamann)

 • Price: 3.00 €
Bezcenna nieużyteczna. Ekonomie i prawdy poezji

Bezcenna nieużyteczna. Ekonomie i prawdy poezji
(Priceless useless. Economics and the truths of poetry)

 • Price: 3.00 €
Prawda i fałsz lustra. Podmiotowość – odzwierciedlenie – praktyka

Prawda i fałsz lustra. Podmiotowość – odzwierciedlenie – praktyka
(True and false of the mirror. Subjectivity - reflected - practice)

 • Price: 3.00 €
Figura niezaangażowanego badacza. Prawda i prawdopodobieństwo w badaniu myśli religijnej

Figura niezaangażowanego badacza. Prawda i prawdopodobieństwo w badaniu myśli religijnej
(Figure of the disengaged researcher. Truth and probability in the study of religious thought)

 • Price: 3.00 €
Marańskie matactwa Hanny Arendt a prawda jej kryptoteologii

Marańskie matactwa Hanny Arendt a prawda jej kryptoteologii
(Hanna Arendt's Marian mischief and the truth of its cryptotheology)

 • Price: 3.00 €
Prawda i fałsz w narracjach: teoria dialogowego Ja w psychoterapii

Prawda i fałsz w narracjach: teoria dialogowego Ja w psychoterapii
(True and false in narratives: the theory of the dialogic self in psychotherapy)

 • Price: 3.00 €
Prawda i nieprawda w ironii

Prawda i nieprawda w ironii
(Truth and untruth in irony)

 • Price: 3.00 €
Kiedy symulacja pozwala na adekwatne przypisywanie innym stanów mentalnych?

Kiedy symulacja pozwala na adekwatne przypisywanie innym stanów mentalnych?
(When simulation allows for adequate attribution other mental states?)

 • Price: 3.00 €
Muzyka a prawda. Ilustracyjność w kontekście estetyki muzyki

Muzyka a prawda. Ilustracyjność w kontekście estetyki muzyki
(Music and the truth. Illustrativeness in context music aesthetics)

 • Price: 3.00 €
Prawda w muzyce – czy jest czego szukać? Rozważania w kontekście nurtu wykonawstwa historycznego

Prawda w muzyce – czy jest czego szukać? Rozważania w kontekście nurtu wykonawstwa historycznego
(The truth in music - is there anything to look for? Considerations in the context of the trend historical performance)

 • Price: 3.00 €
Prawda ucieleśniona w muzyce

Prawda ucieleśniona w muzyce
(Embodied truth in music)

 • Price: 3.00 €
Prawda obrazu, prawda materii. Robert Rauschenberg, Henryk Streng i historia sztuki

Prawda obrazu, prawda materii. Robert Rauschenberg, Henryk Streng i historia sztuki
(The truth of the picture, the truth of matter. Robert Rauschenberg, Henryk Streng and art history)

 • Price: 3.00 €
Polska historia literatury jako miejsce pamięci

Polska historia literatury jako miejsce pamięci
(Polish history of literature as a place of remembrance)

 • Price: 3.00 €
Prawda miejsca a prawda ekspozycji – „analiza przypadku” na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku

Prawda miejsca a prawda ekspozycji – „analiza przypadku” na przykładzie Państwowego Muzeum na Majdanku
(The truth of the place and the truth of the exhibition - "Case study" based on an example State Museum at Majdanek)

 • Price: 3.00 €