Formation of Catholic culture in the post-Tridentine era. The universality and nationality of Polish Catholicism. Volume VI Cover Image
 • Offer for Individuals Only 28.00 €

Formowanie kultury katolickiej w dobie potrydenckiej. Powszechność i narodowość katolicyzmu polskiego. Tom VI
Formation of Catholic culture in the post-Tridentine era. The universality and nationality of Polish Catholicism. Volume VI

Contributor(s): Justyna Dąbkowska-Kujko (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Studies of Literature, Theology and Religion, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Sarmatian piety; counter-reformation in Poland; post-Tridentine religiosity
Summary/Abstract: Volume VI of the series shows not only the peculiarity of the religious culture of the First Polish Republic, the character and specificity of the "Sarmatian" piety, but also reveals the basic paths of development of this culture in connection with the thought developed in parallel by Catholic thinkers and writers in Western Europe. The research focused on the issues of opening up Polish post-Tridentine culture to the dynamics of the development of religious thought in other European countries, the ability to conduct dialogue with a foreign culture, and the possibility of adaptation, assimilation and transformation of foreign theories or ideas for the needs of indigenously Polish culture. The authors of individual dissertations try to answer the questions, on the one hand, about the scope and degree of involvement of Poles in the process of the renewal of Catholicism in Europe, about their participation in European discussion forums, about the knowledge of the Sarmatians' writings and the impact of these writings in the model of the post-Tridentine renewal of the Church and Catholic religious culture, on the other hand - about the ways of fresh counter-reformation ideas entering the Republic of Poland, the absorption, demand and methods of introducing conciliar decisions into the practice of religious life and the literature of the post-Tridentine times. The 12-volume series of the monograph "Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości" ​​presents the cultural heritage of the 15th and 18th centuries as an integral but original part of European culture. The research goal is to identify the ways and forms of the mutual transmission of aesthetic, political and religious values ​​and to present in a broad, multilateral comparative context the axiological structure of the Polish culture of old times. Cultural texts are examined from an internal perspective as records of acts aimed at understanding values, and from an external perspective as statements that join European literary-aesthetic, political and religious discussions. In an intense dialogue, the culture of the Republic of Poland shows not only a receptivity to new ideas, but also creativity and dynamics of action in Europe.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2407-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2598-1
 • Page Count: 588
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości

Pokolenia trydenckie między tradycją a wyzwaniami przyszłości
(Trento generations between tradition and the challenges of the future)

 • Price: 4.50 €
Dawne i nowe. Tożsamość wyznaniowa katolików świeckich w potrydenckiej Rzeczypospolitej

Dawne i nowe. Tożsamość wyznaniowa katolików świeckich w potrydenckiej Rzeczypospolitej
(Old and new. Religious identity of lay Catholics in the post-Tridentine Commonwealth)

 • Price: 3.00 €
Teatralizacja i oralizacja kultu religijnego w okresie potrydenckim jako wyraz „akomodacyjnej” polityki Kościoła

Teatralizacja i oralizacja kultu religijnego w okresie potrydenckim jako wyraz „akomodacyjnej” polityki Kościoła
(Theatricalisation and oralization of religious worship in the post-Tridentine period as an expression of the "accommodative" policy of the Church)

 • Price: 3.00 €
Roberto Bellarmino (1542–1621) i wpływ jego myśli na rozwój kulturowych oraz religijnych idei w Rzeczypospolitej

Roberto Bellarmino (1542–1621) i wpływ jego myśli na rozwój kulturowych oraz religijnych idei w Rzeczypospolitej
(Roberto Bellarmino (1542–1621) and the influence of his thoughts on the development of cultural and religious ideas in the Commonwealth)

 • Price: 3.00 €
Inkulturacja szkolnictwa jezuickiego w Polsce i na Litwie w XVI–XVIII wieku

Inkulturacja szkolnictwa jezuickiego w Polsce i na Litwie w XVI–XVIII wieku
(Inculturation of Jesuit education in Poland and Lithuania in the 16th–18th centuries)

 • Price: 3.00 €
„Po różnych królestwach i prowincyjach Dusza nabożna szukała kochanka swego”. Stratyfikacja staropolskiej recepcji jezuickich druków emblematycznych na przykładzie "Pia desideria" Hermana Hugona

„Po różnych królestwach i prowincyjach Dusza nabożna szukała kochanka swego”. Stratyfikacja staropolskiej recepcji jezuickich druków emblematycznych na przykładzie "Pia desideria" Hermana Hugona
("In various kingdoms and provinces the devout soul sought its lover." Stratification of the Old Polish reception of Jesuits emblematic prints on the example of "Pia desideria" by Herman Hugh)

 • Price: 3.00 €
Potrydenckie konwersje protestantów na katolicyzm. Świadectwa piśmiennicze

Potrydenckie konwersje protestantów na katolicyzm. Świadectwa piśmiennicze
(Post-Tridentine Conversion of Protestants to Catholicism. Writing certificates)

 • Price: 3.00 €
Wzorce osobowe doby potrydenckiej w perspektywie idei walki

Wzorce osobowe doby potrydenckiej w perspektywie idei walki
(Personal patterns of the post-Tridentine era in the perspective of the idea of ​​struggle)

 • Price: 3.00 €
Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości pisarzy potrydenckich

Koncepcja jedności Kościoła i idea Polski katolickiej w twórczości pisarzy potrydenckich
(The concept of the unity of the Church and the idea of ​​Catholic Poland in the work of post-Tridentine writers)

 • Price: 3.00 €
Teoria kaznodziejstwa w Polsce wobec reformy trydenckiej (do połowy XVII wieku). Rekonesans

Teoria kaznodziejstwa w Polsce wobec reformy trydenckiej (do połowy XVII wieku). Rekonesans
(The theory of preaching in Poland against the Tridentine reform (until the mid-17th century). Reconnaissance)

 • Price: 3.00 €
Rola cenzury potrydenckiej w Polsce

Rola cenzury potrydenckiej w Polsce
(The role of post-trial censorship in Poland)

 • Price: 3.00 €