„V tejto republike sa stal maďarský ľud národom …“ Vzťah provládnych maďarských elít na Slovensku k Trianonu a Československej republike 1918 – 1938
"In this republic the Hungarian people became a nation ..." The relationship of prominent Hungarian elite in Slovakia to the Trianon and the Czechoslovak Republic 1918 - 1938

Author(s): Attila Simon
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), Identity of Collectives
Published by: Historický ústav SAV
Keywords: Hungary; Hungarian elite; nation; Slovakia; Czechoslovakia; interwar; Treaty of Trianon; media; Reggel;
Summary/Abstract: Maďarský denník A Reggel, ktorý v medzivojnovom období vychádzal v Československu, venoval takmer celé svoje číslo z 5. júna 1930 desiatemu výročiu podpísania Trianonského mieru. Články o Trianone zaplnili až jedenásť z dvanástich strán denníka, ktorý ale pri spomínanej príležitosti vyšiel so zvýšeným počtom strán. To, že sa A Reggel vô- bec venoval tejto téme, je samo o sebe prekvapujúce. V prvej Československej republike spomínanie na Trianon vôbec nebolo bežné, obzvlášť nie v kruhoch maďarskej menšiny, a už vôbec nie na stránkach maďarského menšinového denníka. Ešte prekvapujúcejší je však obsah „trianonského čísla“. Z 15 dlhších článkov až šesť pochádzalo z pera českého alebo slovenského autora. A neboli to nejakí „obyčajní“ pisatelia, ale popredné postavy československej politiky: minister zahraničných vecí Edvard Beneš, minister školstva Ivan Dérer, minister vnútra Juraj Slávik (v denníku nazvaný Slávik György), významný predstaviteľ slovenskej politiky Milan Hodža, resp. profesori Emanuel Rádl a Jiří Hoetzel. Ďalšie články napísali zástupcovia občianskej a ľavicovej opozície v Maďarsku, resp. politickí emigranti: Oszkár Jászi, minister pre národnostnú otázku vo vláde Károlyiho, Rusztem Vámbéry, člen revolučnej Maďarskej národnej rady v roku 1918 a Pál Kéri, redaktor Bécsi Magyar Újság a jeden z najdôslednejších kritikov Istvána Tiszu, ktorý určitú dobu pobudol aj v Československu, a napokon Ferenc Paál, novinár žijúci v emigrácii. Spomedzi zástupcov domáceho maďarského verejného života prispel svojím článkom len publicista a podporovateľ československej vlády Géza Surányi. Ostatné články boli podpísané neznámymi menami alebo iniciálami.

  • Page Range: 115-130
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak