Position, Inclusion and Rights of women belonging to minority and marginalized groups in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini
Position, Inclusion and Rights of women belonging to minority and marginalized groups in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Aida Malkić, Emina Bošnjak
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Labor relations, Politics and society, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Rights of women; Minority and marginalized groups in Bosnia and Herzegovina; Legal Regulation; State-Entity and Cantonal level; Law on Prohibition of Discrimination and the Gender Equality Law;
Summary/Abstract: Iako Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti spolova propisuju i nude pravnu zaštitu od diskriminacije na osnovama koje pogađaju žene i djevojčice pripadnice manjinskih ili marginaliziranih grupa (u kontekstu intersekcionalnosti spola/roda sa starošću/godinama, invaliditetom, seksualnom orijentacijom, rodnim identitetom itd.), kao i afirmativne mjere koje bi trebale voditi ka njihovoj punoj uključenosti u sve sfere javnog života, žene i djevojčice koje pripadaju marginaliziranim grupama i manjinama (žene sa invaliditetom, majke djece sa invaliditetom, povratnice i interno raseljene žene, žene koje su nezaposlene duži vremenski period, žene koje su preživjele rodno zasnovano, ratno i porodično nasilje, samohrane majke, žene sa sela, Romkinje, LBT i starije žene) su rijetko, gotovo nikako, uključene u procese donošenja odluka, javne politike, planove, mjere i aktivnosti u oblastima obrazovanja, zdravstva, rada i zapošljavanja te reformi socijalnog i penzionog sistema.

  • Page Count: 62
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian