The influence of the abolition of quotas on sugar beet and sugar production in the European Union Cover Image

Wpływ zniesienia systemu kwotowania na produkcję buraków cukrowych i cukru w Unii Europejskiej
The influence of the abolition of quotas on sugar beet and sugar production in the European Union

Author(s): Agnieszka Baer-Nawrocka, Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Ewa Kiryluk-Dryjska
Subject(s): Economy
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: sugar beet production; EU’s sugar production; sugar quota; the simulation of sugar market situation; produkcja buraków cukrowych; produkcja cukru w UE; kwoty cukrowe; prognoza sytuacji na rynku cukru

Summary/Abstract: The aim of the study is to assess the situation in the sugar beet production and sugar processing in the European Union and its projection for 2020, assuming the impact of the expected abolition of sugar quotas in 2017. The study was conducted using the model CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact). CAPRI is a partial equilibrium model of the agricultural sector, enabling the analysis of the impact of changes in agricultural policy on the agricultural sector in the European Union at national and regional level. The results of model simulations showed that in the EU -27 the liquidation of the quota system is expected to decline in the area under sugar beet and, consequently, a reduction in the production of both beet and processed white sugar. Contrary, this production in Poland is expected to increase. This may be due to the fact that, in relation to other major producers in the EU sugar beet and sugar production in Poland still remains less capital intensive. Celem badań jest ocena sytuacji w zakresie produkcji buraków cukrowych i cukru w krajach Unii Europejskiej oraz jej projekcja do 2020 roku, z uwzględnieniem spodziewanych skutków zniesienia kwot cukrowych w 2017 roku. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalised Impact). Jest to model równowagi cząstkowej sektora rolnego, umożliwiający analizę wpływu zmian w polityce rolnej na sektor rolny w Unii Europejskiej w ujęciu krajowym oraz regionalnym. Wyniki symulacji modelowych wykazały, że w UE-27 w wyniku likwidacji systemu kwotowania przewidywany jest spadek powierzchni uprawy buraków cukrowych, a w konsekwencji zmniejszenie produkcji zarówno buraków, jak i cukru białego. Z kolei w Polsce można spodziewać się wzrostu tych wielkości, co może wynikać z faktu, że w stosunku do innych ważniejszych producentów tego surowca w UE produkcja buraków i cukru wciąż pozostanie mniej kapitałochłonna.

  • Issue Year: 162/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 169-183
  • Page Count: 15
  • Language: Polish