THE 2030 AGENDA: HEALTH AS AN OVERARCHING AIM OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Cover Image

АГЕНДА 2030: ЗДРАВЈЕТО КАКО СЕОПФАТНА ЦЕЛ НА ОДРЖЛИВИТЕ РАЗВОЈНИ ЦЕЛИ
THE 2030 AGENDA: HEALTH AS AN OVERARCHING AIM OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Author(s): Neda Milevska-Kostova, Snezana Chichevalieva
Subject(s): Governance, Welfare systems, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум

Summary/Abstract: Агендата 2030, усвоена во септември 2015 година од страна наОбединетите нации, ги интегрира сите три димензии на одржливиотразвој (економски, социјални и еколошки), што претставува големапромена од пристапот на повеќе фрагментирани паралелни процесикон една сеопфатна и универзална агендата за населението, планетатаи просперитетот воопшто, втемелени во мир, инклузивност, силно ипосветено владеење и глобалното партнерство.Во суштината на седумнаесетте одржливи развојни цели лежитезата дека искоренувањето на сиромаштијата и нееднаквостите,создавањето инклузивен економски раст и зачувувањето на планетатасе неразделно поврзани, не само едни со други, туку и со здравјетона населението. Посебна цел е посветена на здравјето, ОРЦ 3: Ообезбедување здрав живот и промоција на благосостојба за сите восите возрасти, која го профилира здравјето како посакуван исходно исто така го поставува како влезен параметар на другите цели, иверодостојно мерило за напредокот на одржливиот развој воопшто

  • Issue Year: 2/2015
  • Issue No: 20
  • Page Range: 23-35
  • Page Count: 13
  • Language: Macedonian