A look from the other angle: School literature policy and analysis of stereotype representation in high school literature in Canton Sarajevo Cover Image

Pogled iz drugog ugla: Udžbenička politika i analiza zastupljenosti stereotipa u udžbenicima srednjih škola u Kantonu Sarajevo
A look from the other angle: School literature policy and analysis of stereotype representation in high school literature in Canton Sarajevo

Contributor(s): Vedrana Frašto (Editor), Denija Hidić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Education, Sociology, School education, State/Government and Education, Evaluation research, Sociology of Education
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Educational system in Bosnia; School literature policies; Stereotype representation in school literature; Discrimination; Gender studies;
Summary/Abstract: Fondacija CURE je u periodu od januara do decembra 2016. godine nastavila implementaciju projekta „Rodno uvjetovano nasilje - Pogled iz drugog ugla: Nasilje u vezama mladih“ koji je podržan od strane CFD (Christliche Friedensdienst iz Švicarske) i ima za cilj da upozna mlade ljude putem radionica i edukacija s problemom nasilja i rodno uvjetovanog nasilja. Projekat je fokusiran na rad s mladim ženama, mladim osobama (srednjoškolcima/kama) i institucijama. U sklopu projekta Fondacija CURE pruža osnovne informacije i alatke kako bi podstakla mlade osobe, pogotovo mlade žene, da budu inicijatorke pozitivnih društvenih promjena u BiH. U radu s mladima prepoznata je potreba da se radi na ukidanju stereotipa, predrasuda i diskriminacije, nasilja u vezama mladih i vršnjačkog nasilja direktno s mladima, školskim osobljem i da se insistira na promjeni školskih politika koje su zasnovane na širenju stereotipa i predrasuda.

  • E-ISBN-13: 978-9926-413-03-3
  • Page Count: 100
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian
Podaci o recenziranom rukopisu

Podaci o recenziranom rukopisu
(Data about the reviewed manuscript)

Analiza obrazovnog sistema i udžbeničke politike u Bosni i Hercegovini s fokusom na Kantonu Sarajevo

Analiza obrazovnog sistema i udžbeničke politike u Bosni i Hercegovini s fokusom na Kantonu Sarajevo
(Analysis of the educational system and school literature policy in Bosnia and Herzegovina with focus on Canton Sarajevo)

Analiza udžbenika za srednju školu u Kantonu Sarajevo: Fotografije i tekstovi

Analiza udžbenika za srednju školu u Kantonu Sarajevo: Fotografije i tekstovi
(Analysis of school literature for High Schools in Canton Sarajevo: Photography and texts)

O Fondaciji CURE

O Fondaciji CURE
(About the Foundation CURE)

O autoricama

O autoricama
(About the authors)