SWOT Analysis of the Innovation System in Bosnia and Herzegovina Cover Image

SWOT analiza inovacionog sistema u Bosni i Hercegovini
SWOT Analysis of the Innovation System in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Miloš Trifković, Dženana Husremović
Subject(s): National Economy, Higher Education , State/Government and Education, Methodology and research technology, Social development, Economic development, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnia and Herzegovina; knowledge society and economy; innovation system; SWOT analysis of innovation system; general development strategies; sectorial strategies of innovation system development;
Summary/Abstract: Aktualna globalna pozicija Bosne i Hercegovine potvrđuje nalaz prethodnih istraživanja da u našoj državi ne postoji jedinstven ili barem harmonizovan i efikasan inovacioni sistem, primjeren potrebama razvoja društva i ekonomije znanja. Prvi koraci u utvrđivanju razloga ovakvog stanja su SWOT analize položaja i uloge inovacionog sistema u okviru opšteg strateškog planiranja i sektorskog planiranja istraživanja i transfera tehnologije. Najvažniji rezultati dobiveni iz tih matrica su diskutovani u radu. Oni su potom uspoređeni sa rezultatima naših najnovijih istraživanja. Prvi rezultat je sažeta SWOT matrica inovacionog sistema. Rezultate razrade pojedinih faktora smo prikazali u detaljnoj SWOT matrici zasnovanoj na elementima snage. I ova matrica je pokazala da je ujednačeno i stabilizirano visoko obrazovanje najvažniji element snage inovacionog sistema. Zbog toga su obilježja univerziteta kao subjekta inovacionog sistema posebno razmotrena.

  • Page Range: 181-222
  • Page Count: 42
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian