Education in the Contemporary Culture „That the World May Believe“	 Cover Image

Švietimas šiuolaikinėje kultūroje „Kad pasaulis įtikėtų“
Education in the Contemporary Culture „That the World May Believe“

Author(s): Anita Stasulane
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: švietimas; antireliginis švietimas; naujieji religiniai judėjimai; N. Rericho judėjimas; Bažnyčios atsakas; education; anti-religious education; new religious movements; N. Roerich's movement; Church's response

Summary/Abstract: Šiame straipsnyje analizuojamas švietimo vaidmuo religiškai ugdant asmenį sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu. Aptariama, kaip Katalikų Bažnyčios mokymas buvo perduodamas Latvijoje stiprios antireliginės propagandos laikotarpiu. Remdamasi Rericho judėjimo pavyzdžiu autorė parodo, kaip įvairios nekrikščioniškos ideologijos mėgina užpildyti posovietinėje visuomenėje susidariusią ideologinę tuštumą po sovietų režimo žlugimo. Autorė pabrėžia, kad Bažnyčiai iškyla neatidėliotina būtinybė laiduoti religinio švietimo tęstinumą visose asmens ugdymo pakopose. Evangelizacija apibūdinama kaip pagrindinis Bažnyčios uždavinys, „kad pasaulis įtikėtų“. This paper analyses the role of education in the religious formation of an individual in Soviet and post-Soviet society. It discusses how Catholic doctrine was transmitted during the period of intensive anti-religious propaganda in Latvia. With the example of the Roerich movement, the author demonstrates how in post-Soviet society a wide variety of non-Christian ideologies try to fill the ideological void left after the collapse of the Soviet regime. The author stresses that for the Church there is an urgent necessity to guarantee a continuity of religious education on all levels of formation of the individual.

  • Issue Year: 43/2005
  • Issue No: 15
  • Page Range: 127-133
  • Page Count: 7
  • Language: Lithuanian