Crises in the mass psychics personality and psychological science - puzzling or logical syncronization Cover Image
  • Price 2.50 €

Кризите в масовата психика, в личността и в психологическата наука − озадачаващ или закономерен синхрон
Crises in the mass psychics personality and psychological science - puzzling or logical syncronization

Author(s): Veselin Vasilev
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: криза в психологията; криза на еднообразието; традиционна психология; критична психология.

Summary/Abstract: Статията съдържа кратък анализ на автора – студент на проф. Георги Йолов – на изследователските интереси и своеобразието на търсенията на видния български психолог-юбиляр. От тях авторът взема повод, за да насочи аналитичния си поглед към съвременната психологическа наука. В анализа е акцентувано върху кризисните тенденции в нея, еднообразието на изследователските подходи, отдалечаването на научните изследвания от житейската правдоподобност и от практическата им осмисленост и приложимост. Някои от тезите и мненията на автора са „верифицирани” и илюстрирани със своеобразни емпирични данни, извлечени от анализа на няколко десетки дисертации по психология, защитени в България през последните години (десетилетия).

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 183-195
  • Page Count: 13
  • Language: Bulgarian