Long-term care for the elderly in Poland and the Czech Republic Cover Image

Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej
Long-term care for the elderly in Poland and the Czech Republic

Author(s): Paweł Łuczak
Subject(s): Health and medicine and law, Demography and human biology, Welfare services, Public Finances, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: opieka długoterminowa;polityka społeczna;osoby starsze;Polska;Republika Czeska;
Summary/Abstract: Zmiany struktury wiekowej ludności oraz gwałtowny wzrost liczby osób starszych będą miały w najbliższych latach w naszym kraju wyjątkowo dynamiczny charakter. W związku z tym Polska stoi przed koniecznością wprowadzenia zmian systemowych w zakresie stworzenia spójnej polityki dotyczącej opieki długoterminowej nad osobami starszymi. Duże znaczenie ma w tym kontekście poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych krajach oraz zbadanie ich ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Należy wskazać, iż Republika Czeska jest państwem, które w ostatnich latach znacznie rozszerzyło zakres publicznego wsparcia dla osób niesamodzielnych. Ewaluacja czeskiej reformy jest tym samym istotna dla debaty o przyszłości polityki społecznej dotyczącej opieki długoterminowej w Polsce. W niniejszej książce dokonano porównania rozwiązań z zakresu opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Polsce i Republice Czeskiej. Opracowanie dotyka ważnej kwestii polityki społecznej, jaką jest organizacja systemu usług świadczonych na rzecz osób, które zależne są od pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego. Użyteczność książki wynika z tego, że w kontekście debat nad przyszłością polityki dotyczącej opieki długoterminowej w Polsce duże znaczenie ma poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych krajach oraz zbadanie ich ekonomicznych i społecznych konsekwencji. Wyniki badań i analiz autora mają zatem znaczenie praktyczne, gdyż dostarczają argumentów dotyczących wyzwań i ograniczeń polityki państwa we wprowadzaniu zmian dotyczących opieki długoterminowej. Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest omówieniu kluczowych pojęć oraz umiejscowieniu książki na tle literatury przedmiotu. W szczególności w rozdziale tym wskazano na przesłanki uzasadniające wybór analizy komparatystycznej oraz przedstawiono ekonomiczną konceptualizację opieki długoterminowej jako transferu międzypokoleniowego. Cechą wyróżniającą niniejszą książkę na tle dotychczasowej polskojęzycznej literatury przedmiotu jest bowiem to, że mikroekonomiczny model opieki długoterminowej jako transferu międzypokoleniowego został wykorzystany do analizy i ewaluacji reform polityki społecznej. Kolejne trzy rozdziały, charakteryzujące się jednolitą strukturą, stanowią analizę porównawczą. Każda z powyższych partii tekstu skupia się na innym aspekcie, którymi są kolejno: założenia teoretyczne analizy (rozdz. 2), kontekst historyczny (rozdz. 3) oraz przedstawienie właściwej analizy empirycznej (rozdz.4). Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-862-4
  • Page Count: 151
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish