Relevance and quality of university training: skills for the present and the future. Vol.II Cover Image

Relevanța și calitatea formării universitare: competențe pentru prezent și viitor. Vol.II
Relevance and quality of university training: skills for the present and the future. Vol.II

Author(s): Natalia Gaşiţoi, Valentina Priţcan
Subject(s): Social Sciences, Education, Sociology
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: Higher education; scientific conferences; "Alecu Russo" University of Balti; the quality of education;
Summary/Abstract: This volume includes the materials of the International Scientific Conference dedicated to the 75th anniversary of the founding of the State University "Alecu Russo" in Balti, held on October 9, 2020. The volume includes papers presented in 6 sections. Several researchers from the country and abroad have published their articles in this collection, addressing exclusively the issue of quality in the training of specialists in higher education.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-256-6
  • Page Count: 316
  • Publication Year: 2020
  • Language: Romanian, Russian
FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE INIȚIALE ALE ÎNVĂȚĂTORILOR PRIN METODA PROIECTULUI

FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE INIȚIALE ALE ÎNVĂȚĂTORILOR PRIN METODA PROIECTULUI
(TRAINING OF INITIAL TEACHERS 'PROFESSIONAL COMPETENCES BY THE PROJECT METHOD)

FAMILIARIZAREA STUDENȚILOR CU JOCURILE DE REPRODUCERE A FIGURILOR-SILUETE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE CURS „MATEMATICA DISTRACTIVĂ PENTRU PREȘCOLARI”

FAMILIARIZAREA STUDENȚILOR CU JOCURILE DE REPRODUCERE A FIGURILOR-SILUETE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE CURS „MATEMATICA DISTRACTIVĂ PENTRU PREȘCOLARI”
(FAMILIARIZATION OF STUDENTS WITH FIGURE-REPRODUCTIVE GAMES IN THE COURSE UNIT "FUN MATHEMATICS FOR PRESCHOOLS")

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE LA CADRELE DE CONDUCERE DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE LA CADRELE DE CONDUCERE DIN INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE
(DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SKILLS IN THE LEADERSHIP OF EARLY EDUCATIONAL INSTITUTIONS)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
(CURRENT PROBLEMS OF UPGRADING THE TRAINERS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
(DEVELOPMENT OF EMPATHY IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER)

EXPRIMAREA DE SINE PRIN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI INVENTIVITĂȚII

EXPRIMAREA DE SINE PRIN DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI INVENTIVITĂȚII
(SELF-EXPRESSION THROUGH THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND INVENTIVITY)

STRATEGII PSIHOLOGICE DE OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI PERSONALULUI

STRATEGII PSIHOLOGICE DE OPTIMIZARE A MANAGEMENTULUI PERSONALULUI
(PSYCHOLOGICAL STRATEGIES FOR OPTIMIZING PERSONNEL MANAGEMENT)

EVALUAREA RISCULUI SUICIDAL ÎN CORELAȚIE CU FUNCȚIONALITATEA FAMILIEI

EVALUAREA RISCULUI SUICIDAL ÎN CORELAȚIE CU FUNCȚIONALITATEA FAMILIEI
(SUICIDAL RISK ASSESSMENT IN RELATION TO FAMILY FUNCTIONALITY)

IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI EFICIENŢEI ARTISTICE PRIN PROMOVAREA UNEI VIZIUNI PROGRESISTE

IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI EFICIENŢEI ARTISTICE PRIN PROMOVAREA UNEI VIZIUNI PROGRESISTE
(IMPLEMENTING THE CONCEPT OF ARTISTIC EFFICIENCY BY PROMOTING A PROGRESSIVE VISION)

PERFORMANȚELE ELEVILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL EVALUĂRILOR INTERNAȚIONALE PISA

PERFORMANȚELE ELEVILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN CADRUL EVALUĂRILOR INTERNAȚIONALE PISA
(PERFORMANCE OF STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN PISA INTERNATIONAL ASSESSMENTS)

EXPERIENŢA ESTETICĂ ŞI EXTRAE STETICĂ CA PROCES ŞI PRODUS AL EDUCAŢIEI PRIN ARTE PE TOT PARCURSUL VIEŢII

EXPERIENŢA ESTETICĂ ŞI EXTRAE STETICĂ CA PROCES ŞI PRODUS AL EDUCAŢIEI PRIN ARTE PE TOT PARCURSUL VIEŢII
(AESTHETIC AND EXTRA AESTHETIC EXPERIENCE AS A PROCESS AND PRODUCT OF ART EDUCATION THROUGHOUT LIFE)

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ХОРОВОГО ИСКУССТВА И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В ДМШ

ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ХОРОВОГО ИСКУССТВА И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В ДМШ
(SPIRITUAL AND AESTHETIC SIGNIFICANCE OF CHORAL ARTS AND ITS STUDY IN ANYTHING SCHOOL)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИКА ДМШ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕНИКА ДМШ
(HISTORICAL PROSPECTS FOR STUDYING CHORAL ARTS IN THE FORMATION OF THE PUPILS)

STUDIUL ACORDEONULUI ÎN FORMAREA SPECIALISTULUI: ABORDĂRI METODICE SPECIFICE

STUDIUL ACORDEONULUI ÎN FORMAREA SPECIALISTULUI: ABORDĂRI METODICE SPECIFICE
(ACCORDION STUDY IN SPECIALIST TRAINING: SPECIFIC METHODICAL APPROACHES)

EXPLORAREA RELAȚIILOR DINTRE MUZICA ȘI EUL PERSONAL ÎN ACTIVITĂȚILE MUZICAL-DIDACTICE

EXPLORAREA RELAȚIILOR DINTRE MUZICA ȘI EUL PERSONAL ÎN ACTIVITĂȚILE MUZICAL-DIDACTICE
(EXPLORING THE RELATIONS BETWEEN MUSIC AND THE PERSONAL SELF IN MUSICAL-DIDACTIC ACTIVITIES)

ФОРТЕПИАННОЕ НАСЛЕДИЕ ВАСИЛИЯ ЗАГОРСКОГО В УЧЕБНОМ РЕПЕРТУАРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ФОРТЕПИАННОЕ НАСЛЕДИЕ ВАСИЛИЯ ЗАГОРСКОГО В УЧЕБНОМ РЕПЕРТУАРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
(PIANO HERITAGE OF VASIL ZAGORSKY IN THE EDUCATIONAL REPERTOIRE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

TRĂSĂTURI DEFINITORII ȘI PROCEDURI LEGALE PRIVIND BOLILE PROFESIONALE

TRĂSĂTURI DEFINITORII ȘI PROCEDURI LEGALE PRIVIND BOLILE PROFESIONALE
(DEFINITIVE FEATURES AND LEGAL PROCEEDINGS REGARDING OCCUPATIONAL DISEASES)

IMPACTUL PROCEDURILOR DIFERENȚIATE ÎN CAZURILE CU MINORI ASUPRA PROBATORIULUI PROCESUAL PENAL

IMPACTUL PROCEDURILOR DIFERENȚIATE ÎN CAZURILE CU MINORI ASUPRA PROBATORIULUI PROCESUAL PENAL
(THE IMPACT OF DIFFERENTIATED PROCEDURES IN MINOR CASES ON CRIMINAL PROCEDURES)

ILEGALITATEA ACTELOR DE PROVOCARE, FACILITARE SAU ÎNCURAJARE A PERSOANEI LA COMITEREA INFRACȚIUNII PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

ILEGALITATEA ACTELOR DE PROVOCARE, FACILITARE SAU ÎNCURAJARE A PERSOANEI LA COMITEREA INFRACȚIUNII PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE
(ILLEGALITY OF ACTS TO PROVIDE, FACILITATE OR ENCOURAGE A PERSON TO COMMIT A CRIME BY PRISM OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS)

CADRUL JURIDIC ȘI MECANISMELE INTERNAȚIONALE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ȘI TRANSNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

CADRUL JURIDIC ȘI MECANISMELE INTERNAȚIONALE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ȘI TRANSNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ
(LEGAL FRAMEWORK AND INTERNATIONAL MECHANISMS OF CROSS-BORDER AND TRANSNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS)

FORME ȘI TEHNICI DE AUDIERE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREȘTI ÎN PROCESUL PENAL: REFLECȚII DE ORDIN TEORETICO-PRACTIC

FORME ȘI TEHNICI DE AUDIERE ÎN CADRUL CERCETĂRII JUDECĂTOREȘTI ÎN PROCESUL PENAL: REFLECȚII DE ORDIN TEORETICO-PRACTIC
(FORMS AND TECHNIQUES OF HEARING IN THE FRAMEWORK OF JUDGMENT IN CRIMINAL PROCEEDINGS: THEORETICAL-PRACTICAL REFLECTIONS)

PROTECȚIA DREPTURILOR REPRODUCTIVE ALE FEMEII: ASPECTE TEORETICO-NORMATIVE

PROTECȚIA DREPTURILOR REPRODUCTIVE ALE FEMEII: ASPECTE TEORETICO-NORMATIVE
(PROTECTION OF WOMEN'S REPRODUCTIVE RIGHTS: THEORETICAL-NORMATIVE ASPECTS)

REGULI PRIVIND PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL CIVIL

REGULI PRIVIND PROBAȚIUNEA ÎN PROCESUL CIVIL
(RULES ON PROHIBITION IN CIVIL PROCEEDINGS)

IMPACTUL TOTALITARISMULUI SOVIETIC ASUPRA PROCESELOR DEMOGRAFICE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ

IMPACTUL TOTALITARISMULUI SOVIETIC ASUPRA PROCESELOR DEMOGRAFICE DIN RSS MOLDOVENEASCĂ
(THE IMPACT OF SOVIET TOTALITARISM ON DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE MOLDOVAN SSR)

UNELE REFLECȚII PRIVIND CONCEPTUL, TIPURILE ȘI SUBIECȚII PREVENIRII CRIMINALITĂȚII. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

UNELE REFLECȚII PRIVIND CONCEPTUL, TIPURILE ȘI SUBIECȚII PREVENIRII CRIMINALITĂȚII. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA
(SOME REFLECTIONS ON THE CONCEPT, TYPES AND SUBJECTS OF CRIME PREVENTION. THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

NAȚIONALITATEA ȘI APARTENENȚA ETNICĂ – DREPTUL LA IDENTITATE AL PERSOANEI FIZICE

NAȚIONALITATEA ȘI APARTENENȚA ETNICĂ – DREPTUL LA IDENTITATE AL PERSOANEI FIZICE
(NATIONALITY AND ETHNICITY - INDIVIDUAL RIGHT TO IDENTITY)

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN CAZ DE PIERDERE A ÎNTREȚINĂTORULUI

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND RESPECTAREA DREPTULUI LA PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN CAZ DE PIERDERE A ÎNTREȚINĂTORULUI
(ANALYSIS OF REGULATIONS REGARDING RESPECT FOR THE RIGHT TO SOCIAL PROTECTION IN THE EVENT OF LOSS OF THE MAINTAINER)

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ
(PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE LEGAL QUALIFICATION OF ILLEGAL ACTS)

INSOLVABILITATEA ÎN LUMINA NOILOR REGLEMENTĂRI

INSOLVABILITATEA ÎN LUMINA NOILOR REGLEMENTĂRI
(INSOLVENCY IN THE LIGHT OF THE NEW REGULATIONS)