The lookout. Some philosophical aspects of language, literature, and education Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Wypatrywanie. Filozoficzne aspekty języka, literatury i edukacji
The lookout. Some philosophical aspects of language, literature, and education

Contributor(s): Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor), Ewelina Zygan (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Education, Theoretical Linguistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Interpretation; hermeneutic circle; thinking; understanding; question;being;
Summary/Abstract: Article entitled Exploring the clearances — gazing outward for oneself. The interpreter in the face of the problem of revealing the text is devoted to reflection on the art of interpretation in the philosophy of Martin Heidegger. At the same time, it becomes an interesting inspiration for Polish studies of encounters with literary texts. Following the idea of the German philosopher, the interpretation is understood here as an unusual way of looking, going towards the analysis of self and consciousness, among others acceptance, reading or competence and penetrating the meaning of the text. The interpreter, therefore, is the one who carefully observes, notices details and looks at oneself, which provides him/her with an intellectual overview in the process of interpretation. On the one hand, the philosophical aspects of Heidegger’s ideas are helpful in understanding the need to build one’s own interpretative attitude through thinking and persistence in the question. On the other hand, modern philosophy as a consequence of Heidegger’s thought becomes in this way a moment of reflection on itself, the process of interpretation and what the interpreter brings into it. They provide the basis for reflection on the construction of indivudual learning philosophy.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3832-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3831-6
 • Page Count: 368
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Wypatrywanie prześwitów — wypatrywanie siebie Interpretator wobec problemu odsłaniania się tekstu

Wypatrywanie prześwitów — wypatrywanie siebie Interpretator wobec problemu odsłaniania się tekstu
(Exploring the clearances — gazing outward for oneself. The interpreter in the face of the problem of revealing the text)

 • Price: 3.00 €
Obraz — język — tożsamość. Czucie i wiara na drodze od widzenia ku rozumieniu

Obraz — język — tożsamość. Czucie i wiara na drodze od widzenia ku rozumieniu
(Image — Language — Identity. Feeling and Faith on the Path from Seeing to Understanding)

 • Price: 3.00 €
Wypatrywanie jako źródło natchnienia poetów

Wypatrywanie jako źródło natchnienia poetów
(Gazing outward as a source of inspiration for poets)

 • Price: 3.00 €
O literaturze i sztuce. Wokół Herberta Marcusego koncepcji wielkiej odmowy

O literaturze i sztuce. Wokół Herberta Marcusego koncepcji wielkiej odmowy
(On literature and art in Herbert Marcuse’s version of the Great refusal concept)

 • Price: 3.00 €
Wypatrywanie Boga w poezji Leśmiana

Wypatrywanie Boga w poezji Leśmiana
(Looking for God in Leśmian’s poetry)

 • Price: 3.00 €
Amalgamacja jako wypatrywanie — na podstawie twórczości powieściowej Joanny Bator

Amalgamacja jako wypatrywanie — na podstawie twórczości powieściowej Joanny Bator
(The theory of conceptual integration as gaze outward — based on the novels by Joanna Bator)

 • Price: 3.00 €
Uty Przyboś wypatrywanie Sensu w Prostej wobec (meta)fizycznych koncepcji Arystotelesa

Uty Przyboś wypatrywanie Sensu w Prostej wobec (meta)fizycznych koncepcji Arystotelesa
(Uta Przyboś’s gaze outward for the Meaning in Prosta versus Aristotle’s (meta)physical concepts)

 • Price: 3.00 €
Złośliwa chimera Absolutu a wypatrywanie boskiego zmiłowania Cnota, ateizm i nihilizm w Justynie… markiza de Sade

Złośliwa chimera Absolutu a wypatrywanie boskiego zmiłowania Cnota, ateizm i nihilizm w Justynie… markiza de Sade
(The Evil Chimera of the Absolute and gazing outward for God’s Divine Virtue, Atheism and Nihilism in Justine… by Marquis de Sade)

 • Price: 3.00 €
Eksperymenty wersyfikacyjne w staropolskiej i staroukraińskiej poezji wizualnej

Eksperymenty wersyfikacyjne w staropolskiej i staroukraińskiej poezji wizualnej
(Experiments with verse in Old Polish and Old Ukrainian visual poetry)

 • Price: 3.00 €
Balet Giselle w reinterpretacji Matsa Eka jako środek ,,wypatrywania’’ tożsamości

Balet Giselle w reinterpretacji Matsa Eka jako środek ,,wypatrywania’’ tożsamości
(Giselle ballet in the reinterpretation of Mats Ek as a means of “gazing outward” for an identity)

 • Price: 3.00 €
Co widać w literaturze elektronicznej i co dzięki temu wiemy?

Co widać w literaturze elektronicznej i co dzięki temu wiemy?
(What Can Be Seen in Electronic Literature and What We Know Thanks to It?)

 • Price: 3.00 €
Dzieła filozoficzne jako quasi‑poradniki. Poradniki jako zapośredniczona odmiana poradnictwa

Dzieła filozoficzne jako quasi‑poradniki. Poradniki jako zapośredniczona odmiana poradnictwa
(Philosophical works as quasi‑self-help books. Self-help books as a mediated kind of counseling)

 • Price: 3.00 €
Rola świadectwa w personalistycznej filozofii wychowania. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Józefa Tischnera

Rola świadectwa w personalistycznej filozofii wychowania. Ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Józefa Tischnera
(The role of witness in personalistic philosophy of education With particular emphasis on Józef Tischner)

 • Price: 3.00 €
Lekcja krytycznego myślenia Filozofia w szkole

Lekcja krytycznego myślenia Filozofia w szkole
(A lesson in critical thinking. Philosophy in school)

 • Price: 3.00 €
Ćwiczenia z nieposłuszeństwa Thoreau — Dickinson

Ćwiczenia z nieposłuszeństwa Thoreau — Dickinson
(Exercises in disobedience Thoreau — Dickinson)

 • Price: 3.00 €
Rola filozofii w procesie edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży

Rola filozofii w procesie edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży
(The role of philosophy in the process of education and upbringing of children and youth)

 • Price: 3.00 €
Filozoficzne aspekty bajek terapeutycznych Marii Molickiej

Filozoficzne aspekty bajek terapeutycznych Marii Molickiej
(Philosophical aspects of therapeutic fables of Maria Molicka)

 • Price: 3.00 €
Czytać fotografie jak Berger i Barthes? Związek fotografii* i pamięci uwikłany w problem interpretacji zdjęć

Czytać fotografie jak Berger i Barthes? Związek fotografii* i pamięci uwikłany w problem interpretacji zdjęć
(To read photographs like Berger and Barthes? The relationship of photography and memory entangled in the problem of photographic interpretation)

 • Price: 3.00 €
Scena i poznanie. O kilku pokrewieństwach konstruktywizmu i pedagogiki teatru

Scena i poznanie. O kilku pokrewieństwach konstruktywizmu i pedagogiki teatru
(Scene and cognition. On several relationships between constructivism and theatre pedagogy)

 • Price: 3.00 €