Tourism – Research, Development and Education Cover Image

ТУРИЗЪМ – ИЗСЛЕДВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Tourism – Research, Development and Education

Contributor(s): Teodora Georgieva (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Economy, Essay|Book Review |Scientific Life, General Reference Works, Geography, Regional studies
Published by: Международно висше бизнес училище
Keywords: Tourism, pectoral development
Summary/Abstract: Powerful impact of tourism on the development of the whole social and economic context and the ecological environment of Bulgaria, geopolitical dynamics at regional and global level and the constantly increasing competition at the international tourist market impose fast and adequate changes in all key spheres of development of tourism including fast and adequate changes in tourism policies; staff training by means of teaching based on competences and requiring new models of partnership between tourism industry, education institutions and local authorities; new approaches to planning and spatial organization of tourism aiming to achieve higher sustainability; enhancing effectiveness of using significant finance resources by structural and investment funds of EU; purposeful scientific research of tourism practice focusing on expected outcomes of climatic changes, processes of clustering in tourism and new tendencies in the sector; achieving and sustaining high quality of tourism product by using new technologies together with digital marketing; development of new forms of types of special tourism, etc.

  • E-ISBN-13: 978-954-9432-75-1
  • Page Count: 336
  • Publication Year: 2018
  • Language: Bulgarian
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АТРАКЦИИ КАТО ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ
(CHALLENGES TO THE MANAGEMENT OF TOURIST ATTRACTIONS AS TO TOURIST RESOURCES)

МЕЖДУКУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕ В СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ

МЕЖДУКУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕ В СЪБИТИЙНИЯ ТУРИЗЪМ
(COMMUNICATION CROSSCULTURAL PECULIARITIES IN EVENT TOURISM)

ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МУЛТИМЕДИЙНО ЕЗИКОВО ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ

ПРОУЧВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МУЛТИМЕДИЙНО ЕЗИКОВО ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИАЛНИ ЦЕЛИ
(EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MULTIMEDIA INTEGRATED LANGUAGE LEARNING FOR LSP LEARNERS OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР
(EDUCATION AND TRAINING OF STAFF FOR THE NEEDS OF THE TOURIST SECTOR)

ИНОВАТИВНИ ИНИЦИАТИВИ ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД В АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

ИНОВАТИВНИ ИНИЦИАТИВИ ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД В АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
(INNOVATIVE INITIATIVES CONTRIBUTING TO THE TRANSFORMATION OF BOTEVGRAD MUNICIPALITY INTO AN ATTRACTIVE TOURIST DESTINATION)

ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ РЕГУЛАТОРНА СРЕДА

ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ РЕГУЛАТОРНА СРЕДА
(FINANCIAL REPORTING OF ENTERPRISES FROM THE HOTEL INDUSTRY IN THE CURRENT REGULATORY ENVIRONMENT)

АСПЕКТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ

АСПЕКТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ
(COMPETITIVENESS ASPECTS OF MEDICAL TOURISM INTERMEDIATION)

ИНОВАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ

ИНОВАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. МЕДИЦИНСКИ ТУРИЗЪМ
(INNOVATIVE TRENDS IN HEALTHCARE. MEDICAL TOURISM)

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД НА ГРУПАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ООН ЗА ГЛОБАЛНА УСТОЙЧИВОСТ

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД НА ГРУПАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ООН ЗА ГЛОБАЛНА УСТОЙЧИВОСТ
(HOLISTIC APPROACH TO THE UN HIGH LEVEL FOR GLOBAL SUSTAINABILITY)

СЪБИТИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНДИРАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ

СЪБИТИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА БРАНДИРАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ГРАДСКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ
(EVENTS AS INSTRUMENT FOR BRANDING AND POSITIONING OF URBAN DESTINATIONS)

РЕКРЕАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЗДРАВНАТА ПРАВЕНЦИЯ

РЕКРЕАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЗДРАВНАТА ПРАВЕНЦИЯ
(THE RECREATION OPPORTUNITIES OF HEALTH CARE)

ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА РИСКА – АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЪНШНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА РИСКА – АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ
(EXTERNAL ECONOMIC RISK FACTORS - ANALYSIS OF THE SYSTEM OF INDICATORS)

РАЗМИСЛИ ОТНОСНО ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ФОРМИРАНЕ

РАЗМИСЛИ ОТНОСНО ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И ОТЧИТАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ФОРМИРАНЕ
(SOME THOUGHTS ABOUT TOURIST PRODUCT AND REPORTING THE EXPENDITURE OF ITS FORMATION)

УКРЕПВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА

УКРЕПВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА
(STRENGTHENING HUMAN CAPITAL, SUITABILITY FOR EMPLOYMENT AND COMPETITIVENESS IN THE FIELD OF TOURISM)

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОСТАВКАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОБЛАГАНЕ ДОСТАВКАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ
(PARTICULARITIES OF TAXATION FOR VALUE-ADDED TAX OF SUPPLY OF TOURIST SERVICES IN BULGARIA)

КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕ – ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ С БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕ – ЕМПИРИЧНО ПРОУЧВАНЕ С БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ
(CULTURE AND BEHAVIOR – AN EMPIRICAL STUDY OF BULGARIAN STUDENTS)

ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ШВЕДСКАТА КОНЦЕПЦИЯ „LAGOM” В МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

ПРОУЧВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ШВЕДСКАТА КОНЦЕПЦИЯ „LAGOM” В МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ
(IMPLEMENTATION OF THE SWEDISH CONCEPT LAGOM IN TOURISM MARKETING IN BULGARIA)

В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ВДЪХНОВЕНИЕТО

В ТЪРСЕНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ВДЪХНОВЕНИЕТО
(IN SEARCH OF AN ECONOMY OF INSPIRATION)

АНАЛИЗЪТ “РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА” ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

АНАЛИЗЪТ “РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА” ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
(ANALYSIS "EXPENDITURE-VOLUME-PROFIT" – A FACTOR GOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISE)

ТУРИЗЪМ И ИНВЕСТИЦИИ

ТУРИЗЪМ И ИНВЕСТИЦИИ
(TOURISM AND INVESTMENT)

БЕЗМЪЛВИЕТО В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА

БЕЗМЪЛВИЕТО В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА
(SILENCE IN BUSINESS COMMUNICATION)

МАРКАТА „BULGARIA®“ КАТО МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ

МАРКАТА „BULGARIA®“ КАТО МОДЕЛ ЗА УСТОЙЧИВО КОНКУРЕНТНО РАЗВИТИЕ
(THE TRADEMARK "BULGARIA®" AS A MODEL FOR SUSTAINABLE COMPETITIVE DEVELOPMENT)

ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕС

ТЕНДЕНЦИИ И ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕС
(PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EU)

НАЙ-ЮЖНИТЕ ЛЕДНИЦИ НА ЕВРОПА В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

НАЙ-ЮЖНИТЕ ЛЕДНИЦИ НА ЕВРОПА В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
(THE SOUTHERNMOST GLACIERS OF EUROPE UNDER THE CLIMATE CHANGE)

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРАВНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРАВНОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
(SOME ASPECTS OF LEGAL PROVISION FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION)

ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И ЗА РАЗВИТИЕ НА СМАРТ ТУРИЗМА

ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ И ЗА РАЗВИТИЕ НА СМАРТ ТУРИЗМА
(ECONOMY OF KNOWLEDGE – A PREREQUISITE FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE TOURIST PRODUCT AND FOR THE DEVELOPMENT OF SMART TOURISM)

ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ В СТОЛИЦАТА

ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ В СТОЛИЦАТА
(ECONOMIC AND SOCIAL PERSPECTIVE FOR THE BALNEOLOGY DESTINATIONS IN THE CAPITAL CITY)

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИЛИАНСА В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ”

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЗИЛИАНСА В СЕКТОР „ТУРИЗЪМ”
(RESILIENCE”S SPECIFICS IN THE TOURIST SECTOR)